Waarde gedreven zorg

Bianca Koens Business Unit Director Hospital Care Ferring

Meer(-)waarde creëren in zorg

“Waarde van zorg is veel meer dan prijs alleen.”

Value-based healthcare (VBHC): de weg naar betaalbare zorg van hoge kwaliteit.

Bianca Koens, Business Unit Director Hospital Care, legt uit waarom VBHC van belang is en hoe Ferring er inhoud aan geeft. Te beginnen bij de fertiliteitszorg.

Het is geen geheim dat de betaalbaarheid van het huidige zorgsysteem onder druk staat. Door nieuwe behandelingen en de toenemende zorgvraag voortkomend uit de vergrijzing, groeien de zorgkosten harder dan de economie. Als antwoord hierop ontstaan allerlei initiatieven, gebundeld onder de naam value-based healthcare. VBHC is een hot topic in de zorg waar je als professional niet omheen kan, waar je je ook in de keten bevindt.

Waarde van zorg

Het begrip VBHC is uitgedacht door Michael Porter, die er een invloedrijk boek en dito artikel over schreef.1,2 Hierin stelt hij dat VBHC is gericht op twee dingen: het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt, en het reduceren van de zorgkosten. Het overkoepelende doel van de gezondheidszorg moet volgens Porter waarde zijn. Waarde wil hier zeggen de uitkomsten voor de patiënt in termen van gezondheid, gedeeld door de kosten om die uitkomsten te leveren. Porter stelde daarbij ook dat de waarde voor de patiënt continu geëvalueerd moet worden, zodat zorgverleners kunnen leren, zich verbeteren en verbeteringen kunnen aanbrengen in de zorg. Dat doe je niet alleen, maar is iets waar de hele zorgketen aan bijdraagt.

“Allerlei partijen in de zorg leveren waarde voor de patiënt”, zegt Koens. “Het ministerie van VWS heeft bijvoorbeeld de nieuwe regeringscoalitie geadviseerd om op waarde en kosten te focussen, zorgverzekeraars laten VBHC in hun contracten terugkomen, en patiëntenverenigingen dringen aan op VBHC-projecten. Ook ziekenhuizen en medisch specialisten omarmen VBHC, zoals de zeven Nederlandse ziekenhuizen die Santeon vormen. Zij hebben een eigen VBHC-model ontwikkeld waarin ze structureel samen leren, verbeteren en verbeterpunten implementeren in de eigen ziekenhuizen.3 En niet te vergeten: ook producenten van geneesmiddelen kunnen bijdragen aan het creëren van waarde in de zorg. Bij Ferring hebben we VBHC hoog in het vaandel staan. Wij willen niet alleen concurreren op prijs, maar ook op de toegevoegde waarde die we bieden. Het is zaak een goed evenwicht tussen die twee vinden. Daarom investeren wij nadrukkelijk in de kwaliteit van de zorg.”

Onvervulde behoeften

Binnen Ferring draaien al enkele jaren projecten rond VBHC. Zo ook binnen de afdeling fertiliteit. “Ferring heeft een gestructureerde aanpak van VBHC binnen de fertiliteitszorg neergezet. Dat doen wij in nauwe samenwerking met specialisten en patiënten. We hebben om te beginnen de behoeften gepeild die bij beiden leven wat betreft de fertiliteitszorg. Te beginnen bij de patiënt waarna medisch specialisten hun visie hierop hebben gegeven.”

Hieruit kwamen de volgende verbeterpunten naar voren:

  • De zorgvraag van de patiënt nog breder invullen (bijvoorbeeld wat betreft leefstijladvies en psychosociale ondersteuning)
  • Voorzien in de informatiebehoefte van de patiënt op het juiste moment;
  • Het zorgproces optimaal inrichten voor de patiënt;
  • Die uitkomsten meten die inzicht geven in de totale waarde van de geleverde zorg;
  • Een bekostigingssysteem opzetten dat het leveren van de beste uitkomst beloont (premie blijft betaalbaar voor de patiënt en de behandelaar is gemotiveerd de beste zorg te bieden).

Vier concepten

Als antwoord hierop ontwikkelt Ferring nu vier concepten voor ziekenhuizen, die hun zorg meer inhoud kunnen geven en de zorgwaarden voor de patiënt kunnen verhogen. Ieder concept is gericht op één van de bovengenoemde behoeften. Het idee dat het verst is ontwikkeld en nu in gebruik is bij ruim twintig ziekenhuizen, draait om de uitkomstmaten die er voor de patiënt toe doen (behoefte D).

“De PCQ-app is een vragenlijst voor patiënten die door de behandelaar wordt ingezet om de waarde van de geleverde zorg meetbaar en inzichtelijk te maken. Dit geeft behandelaars de gelegenheid te leren en de kwaliteit van hun zorg waar nodig te verbeteren. Omdat het ook mogelijk is de resultaten van de Nederlandse ziekenhuizen in z’n geheel te zien levert de PCQ-app ook een gerichte benchmark”, aldus Koens.

Zo kunnen ziekenhuizen leren. Ferring streeft continue verbetering na, van de PCQapp zelf, maar bijvoorbeeld ook van het projectmanagement om van concept tot implementatie te komen.

Het volgende concept waarvan Ferring verwacht dat het volgend jaar geïmplementeerd zal worden, is een idee dat inspeelt op de zorgvraag van patiënten (behoefte A). Hiervoor is eerst een business case opgesteld samen met KPMG en specialisten.

“De business case is bedoeld om duidelijk te maken aan alle partijen – waaronder ook de zorgverzekeraar – dat innovaties in patiëntenzorg de zorgkosten niet hoger hoeven te maken. In tegendeel, de kosten blijven gelijk of worden in sommige opzichten juist lager”, zegt Koens enthousiast.

Bredere visie

Koens benadrukt dat VBHC sterk aansluit bij de missie van Ferring om optimale patiëntenzorg te faciliteren voor behandelaars en andere zorgpartijen. “Hoewel wij ons als farmaceut primair richten op behandelaars, zoeken we heel nadrukkelijk naar oplossingen waar de patiënt iets aan heeft. Dat zie je terug in onze activiteiten, in onze voorlichting (magazines, boekjes en instructievideo’s) en in een faciliterende rol via websites en apps.

En niet te vergeten ons FertiFocus magazine, dat behandelaars informeert over producten én de bijbehorende ondersteuning bij behandeling. Wij zoeken altijd naar meerwaarde. In het geval van Rekovelle, dat in onze eerste editie* centraal staat, is het unieke dosisalgoritme. Dat garandeert voor elke patiënt de optimale dosering. Personalized medicine dus.”

Referenties
1. Porter, ME, Olmsted Teisberg E. Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. Harvard Business School Press, 2006.
2. Porter, ME. What Is Value in Health Care? N Engl J Med 2010;363:2477-81
3. Value-Based healthcare: A global assessment. The Economist Intelligence Unit, 2016.

Lees meer over Value-Based Healthcare volgens Ferring

*De artikelen uit de eerste editie van FertiFocus Magazine vindt u nu ook op deze website onder FertiFocus. Interessant om deze artikelen te lezen? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.